• biuro@ar-net.info
 • 48 663 208 340

Administrowanie systemem Windows Server 2003

Administrowanie systemem Windows Server 2003

Jednym z najważniejszych obowiązków administratora jest konfigurowanie i zarządzanie usługami, jakie udostępnia dany serwer. Niezależnie, czy jest to tylko jedna usługa (np. serwer ftp), czy jest ich wiele, zawsze wymagają one uwagi i pracy. Nie wystarczy wstępnie skonfigurować maszynę i udostępnić ją użytkownikom, a przekonamy się o tym w dalszej części artykułu.

System Windows Server 2003 udostępnia wiele narzędzi administracyjnych, jednym z głównych jest konsola Zarządzanie komputerem. Jest to zintegrowany zestaw funkcji pozwalający na wykonanie szeregu zadań jak np.

 • kontrole wykorzystania plików, katalogów i udziałów
 • zarządzanie aplikacjami i udziałami sieciowymi
 • konfigurowania urządzeń przyłączonych do systemu
 • zarządzanie sesjami użytkowników
 • wysyłanie ostrzeżeń i komunikatów administracyjnych
 • konfigurowanie ustawień dysków oraz wymiennych nośników podłączonych do komputera

Konsola Zarządzanie komputerem doskonale nadaje się do zdalnego zarządzania usługami sieciowymi. Dobra znajomość wszystkich elementów tej konsoli może znacznie przyśpieszyć pracę administrator. Aby uruchomić Zarządzanie komputerem klikamy na menu Start, następnie Narzędzia administracyjne i Zarządzanie komputerem.

Po lewej stronie okna mamy do wyboru narzędzia ułożone według kategorii. Podzielone są one na trzy główne zbiory:

 • Narzędzia systemowe – narzędzia do przeglądania informacji o systemie i ogólnej administracji
 • Magazyn – udostępnia informacje o dyskach logicznych i napędach wymiennych a także narzędzia do zarządzania i konserwacji dysków
 • Usługi i aplikacje – pozwala na zarządzanie usługami zainstalowanymi w systemie

Konsola Zarządzanie komputerem oparta jest na technologii Microsoft Management Console (MMC). Umożliwia ona podłączanie do innych komputerów. Aby połączyć ją ze zdalnym hostem, klikamy prawym klawiszem myszy na wpis Zarządzanie komputerem i z menu wybieramy Podłącz do innego komputera. W nowym oknie w polu Inny komputer wpisujemy nazwę maszyny, którą chcemy zarządzać np. komp3.cos.com gdzie komp3 to nazwa komputera a cos.com to nazwa domeny. Możemy też użyć przycisku Przeglądaj, aby zlokalizować zdalny komputer. Na koniec wystarczy kliknąć przycisk OK.

Konsola umożliwia nam przeglądanie właściwości zdalnego komputera, a dokładnie zakładek Ogólne, Zaawansowane oraz Nazwa komputera narzędzia System. Wystarczy kliknąć prawym klawiszem myszy na wpis Zarządzanie komputerem i wybrać z menu Właściwości, a dowiemy się z jaką maszyną jesteśmy aktualnie połączeni. Mówiąc ściślej, jaki system jest tam zainstalowany, włącznie z informacją na temat wersji dodatku Service Pack, poznamy także typ procesora oraz wielkość pamięci operacyjnej. Kolejną zaletą konsoli administracyjnej jest możliwość eksportowania do pliku list informacyjnych. Służy do tego funkcja Eksportuj listę, która zapisuje wszystko to, co znajduje sie w prawej części konsoli. Najczęściej przydaje się do zapisania usług aktualnie uruchomionych w systemie lub w przypadku regularnych kontroli – konfiguracji systemu. Aby zapisać listę usług rozwijamy w lewej części konsoli Usługi i aplikacje, a następnie klikamy prawym klawiszem myszy na wpis Usługi i wybieramy polecenie Eksportuj listę. Teraz podajemy nazwę pliku oraz wybieramy lokalizację gdzie ma być zapisany. Funkcja Zapisz jako typ pozwala na określenie sposobu formatowania eksportowanego pliku. Kolumny mogą być rozdzielone przecinkami lub tabulatorami w pliku tekstowym, bądź zapisane w formacie Unicode. Po wybraniu formatu pliku klikamy Zapisz. Analogicznie możemy eksportować informacje z innych węzłów konsoli.

Gałąź Narzędzia systemowe służy do przeglądania informacji o systemie a także do zarządzania funkcjami sieciowymi i użytkownikami. Dzieli sie na szereg podkategorii:

 • Podgląd zdarzeń – daje możliwość przeglądania zdarzeń na danym komputerze. Są one podzielone są na trzy grupy: Aplikacja, Zabezpieczenia oraz System
 • Foldery udostępnione – pozwala przeglądać sesje użytkowników, udostępnione udziały, właściwości udostępnienia a także otwarte pliki
 • Użytkownicy i grupy lokalne – umożliwia zarządzanie grupami i kontami użytkowników w danym komputerze
 • Dzienniki wydajności i alerty – narzędzie pozwala na tworzenie dzienników opartych o parametry wydajnościowe oraz na śledzenie wydajności systemu. Te informacje można wykorzystać np. do powiadamiania użytkowników o aktualnym stanie systemu.
 • Menadżer urządzeń – umożliwia przeglądanie informacji na temat wszystkich urządzeń zainstalowanych w systemie. Jest to swego rodzaju centrum kontroli, umożliwiające rozwiązywanie problemów sprzętowych oraz dające możliwość aktualizacji sterowników poszczególnych urządzeń

Kolejna grupa narzędzi to Magazyn. Umożliwia on zarządzanie dyskami oraz wyświetla informacje o zainstalowanych napędach. Magazyn podzielony jest na trzy podkategorie:

 • Magazyn wymienny – umożliwiający zarządzanie nośnikami wymiennymi, przeglądanie żądań operatorów związanych z wymiennymi nośnikami oraz śledzenie przebiegu kolejek pracy
 • Defragmentator dysków – pozwala na rozwiązywanie problemów związanych z fragmentacją dysków przez lokalizowanie i łączenie podzielonych plików
 • Zarządzanie dyskami – umożliwia konfigurowanie partycji dyskowych, woluminów i macierzy RAID. Jest to swego rodzaju menadżer partycji. Zastępuje on narzędzie Disk Administrator dostępne w Windows NT

Trzecią główna kategorią konsoli Zarządzanie komputerem są Usługi i aplikacje. Węzeł ten umożliwia pełną kontrolę nad usługami i aplikacjami zainstalowanymi na serwerze. Przykładowo, jeżeli da sie coś skonfigurować za pomocą dowolnego innego narzędzia, można to ustawić również tu. Jest to zbiór wszystkich narzędzi pozwalających konfigurować dowolne usługi. Np. jeżeli w systemie jest zainstalowana usługa Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), skonfigurować można ją poprzez narzędzie DHCP dostępne w folderze Narzędzia administracyjne lub poprzez Usługi i aplikacje w konsoli Zarządzanie komputerem. Wynika to z faktu, że narzędzie do konfigurowania DHCP jest przystawką Microsoft Management Console (MMC) i kiedy uruchamiamy ją z folderu zarządzanie komputerem, przybiera ona postać samodzielnej konsoli. Natomiast gdy korzystamy z narzędzia Zarządzanie komputerem, uruchamiana jest jako jego część.
Drugim podstawowym narzędziem do administrowania systemem, dającym precyzyjną kontrolę nad ustawieniami środowiska lokalnego, jest narzędzie System. Służy ono do zarządzania zmiennymi środowiskowymi, profilami oraz innymi ustawieniami i właściwościami systemu. Aby uruchomić to narzędzie klikamy na menu Start, następnie Panel sterowania i wybieramy System. Posiada ono szereg zakładek, z czego warto pamiętać, że zakładki Ogólne, Nazwa komputera oraz Zaawansowane dostępne są w konsoli Zarządzanie komputerem, dzięki czemu możemy je konfigurować zdalnie.

Zakładka Ogólne wyświetla informacje na temat rodzaju i wersji systemu operacyjnego wraz z numerem pakietu serwisowego, zarejestrowanego właściciela, numeru seryjnego Windows, typu i ilości zainstalowanych procesorów oraz wielkości pamięci RAM. Zakładka Nazwa komputera wyświetla pełną nazwę danej stacji oraz przynależność do domeny. Pełna nazwa komputera jest nazwą DNS. Możemy tu zmienić nazwę komputera oraz przynależność do domeny.

Kolejna zakładka to Sprzęt. Umożliwia ona tworzenie profili sprzętowych, co jest bardzo przydatne w przypadku serwerów mobilnych, skonfigurowanych na komputerach przenośnych. Można określić odmienny profil dla przypadku, gdy komputer jest podłączony do sieci (zadokowany) i inny gdy jest odłączony. W celu skonfigurowania nowego profilu dla zadokowanego komputera należy kliknąć Profile sprzętu w zakładce Sprzęt. Domyślny profil ustawiony jest na początku listy. Teraz zaznaczamy go i klikamy przycisk Kopiuj, po czym wpisujemy nazwę dla nowego profilu. Na nowym profilu i klikamy Właściwości. Zaznaczamy okienko To jest komputer przenośny i wybieramy Komputer jest zadokowany. Zaznaczamy pole Zawsze dołączaj ten profil jako opcję podczas uruchamiania i klikamy OK. Analogicznie postępujemy, gdy chcemy utworzyć profil dla komputera niezadokowanego z tą różnicą, że po zaznaczeniu To jest komputer przenośny zaznaczamy Komputer nie jest zadokowany.

Następna zakładka narzędzia System nosi nazwę Zaawansowane. Umożliwia ona określenie wydajności systemu, konfigurowanie pamięci wirtualnej, zapobieganie wykonywania danych, tworzenie i edycje zmiennych środowiskowych i wiele innych rzeczy.

Pierwszą wartością, jaką możemy tu zmienić jest ustawienie wydajności systemu. W ramce Wydajność klikamy na Ustawienia. Domyślną wartością jest tu Niech system Windows wybierze optymalne ustawienia. Możemy sami zmienić to na ustawienia Niestandardowe i usunąć zbędne efekty wizualne systemu dla przyśpieszenia jego pracy lub wybrać Dopasuj dla uzyskania najlepszego wyglądu lub najlepszej wydajności. Zakładka zaawansowane tego okna w ramce Planowanie użycia procesora posiada dwie opcje:

 • Programy – daje aplikacji możliwie najkrótszy czas reakcji procesora i największy udział w dostępnych zasobach
 • Usługi działające w tle – preferuje procesy działające w tle, udostępniać im większy udział czasu procesora.

Druga ramka to Użycie pamięci, które także ma dwie opcje:

 • Programy – powoduje przydzielenie aplikacjom większej ilości pamięci
 • Bufor systemu – optymalizuje użycie pamięci dla systemu

Dodatkowo w tej zakładce możemy zmienić rozmiar oraz miejsce przechowywania pliku stronicowania. W tym celu klikamy na przycisk Zmień i wybieramy minimalny oraz maksymalny rozmiar pamięci wirtualnej, możemy także ustalić aby rozmiar był kontrolowany przez system, lub po prostu wyłączyć plik stronicowania. Po dokonaniu odpowiednich zmian klikamy OK. Kolejną zakładką dla opcji wydajności jest Zapobieganie wykonywaniu danych. Jest to nowa technologia wprowadzona w dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows Serwer 2003. Włączenie tej funkcji powoduje, że procesor oznakowuje całą dostępną pamięć jako niewykonywalną, z wyjątkiem tych obszarów, które są jawnie zadeklarowane. Po dokonaniu zmian i kliknięciu przycisku OK wrócimy do zakładki Zaawansowane. Drugą rzeczą, jaką możemy tu ustawić są Profile użytkownika. Możemy tu utworzyć konto nowego użytkownika lub zmienić jego profil na mobilny. Trzecią ramką jest Uruchamianie i odzyskiwanie. Klikając na przycisk Ustawienia w tej ramce możemy wybrać domyślny system uruchamiany podczas startu (dotyczy to sytuacji, kiedy w komputerze zainstalowany jest więcej niż jeden system operacyjny), a także zachowanie systemu w przypadku wystąpienia awarii. Domyślnie ustawione opcje to: Zapisz zdarzenie do dziennika systemu, Wyślij alert administracyjny oraz Automatycznie uruchom ponownie. Można też wybrać rodzaj zrzutu pamięci w przypadku awarii a także określić ścieżkę do pliku gdzie ma być zapisany zrzut. Dobrze jest wyłączyć opcję Automatycznie uruchom ponownie, aby móc zobaczyć komunikat błędu w przypadku awarii. Po dokonaniu odpowiednich zmian klikamy przycisk OK. Teraz możemy jeszcze ustawić nowe lub zmodyfikować istniejące zmienne środowiskowe, oraz włączyć lub wyłączyć raportowanie błędów.

Piątą już zakładką właściwości systemu są Aktualizacje automatyczne. Klikając na tą zakładkę możemy ustawić datę aktualizacji, lub je całkowicie wyłączyć, co oczywiście jest niezalecane, możemy także wybrać samo powiadomienie o aktualizacjach bez instalowania ich.

Ostatnia zakładka to Zdalny. Możemy włączyć tu usługę Pulpitu zdalnego a także wybrać uprawnionych użytkowników, którzy mogą łączyć się zdalnie z tym serwerem, oraz włączyć Pomoc zdalną dla serwera.

System Windows Server 2003 pomimo tak złożonej budowy posiada scentralizowane narzędzia do administracji. Dobra znajomość ich obsługi znacznie ułatwia administratorowi pracę z systemem oraz przyśpiesza wyszukiwanie informacji.
Źródło: http://www.infojama.pl/


Potrzebujesz wsparcia